Sfântul Varlaam

Sfântul Ierarh Varlaam este considerat părintele limbii române literare. El a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, Miron Barnovschi, Moise Movilă și Vasile Lupu.

Provenea dintr-o familie de răzeși, care se numea Moțoc, din Borcești, sat situat lângă Târgu-Neamț. Mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590. Numele său de botez a fost Vasile. Din tinerețe și-a îndreptat pașii spre Schitul Zosim, de pe valea pârâului Secu, unde a învățat carte și limbile slavonă și greacă. Pe aceeași vatră, Vornicul Nestor Ureche și soția sa Mitrofana au ctitorit, în 1602, Mănăstirea Secu, în care a început să funcționeze și o școală.

Tânărul Vasile Moțoc a intrat în obștea noii mănăstiri, unde a fost călugărit cu numele de Varlaam. Fiind bun povățuitor, a fost numit egumen al mănăstirii, iar pentru strădaniile și virtuțile sale, el a fost cinstit cu rangul de arhimandrit.

Ajungând sfetnic de încredere al domnitorului Miron Barnovschi, în anul 1628, arhimandritul Varlaam este trimis la Kiev și Moscova, în vederea cumpărării de icoane pentru mănăstirile Dragomirna și Bârnova și pentru biserica ctitorită de către domnitor în Iasi. Când a revenit în țară, Varlaam a primit vestea morții Mitropolitului Anastasie Crimca (1629) și pe cea a înlăturării domnului Miron Barnovschi. În urma acestei vești, el decide să se retragă la Mănăstirea Secu.

În anul 1632, în timpul domniei voievodului Alexandru Iliaș, arhimandritul Varlaam a fost chemat să păstorească Mitropolia Moldovei, în locul Mitropolitului Atanasie (1629-1632). Noul Mitropolit unea învățătura, cu rugăciunea și cuvântul înțelept, cu fapta cea bună. În timpul păstoririi învățatului Mitropolit Varlaam, Mitropolia Moldovei s-a bucurat de mult ajutor din partea binecredinciosului domnitor Vasile Lupu.

Sprijinit și de Sfântul Mitropolit Petru Movilă al Kievului, Varlaam a înființat prima tipografie românească din Moldova, în anul 1640, pe care a instalat-o la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, din lasi.

Întelept apărător al dreptei credințe și al unității Bisericii Ortodoxe în vremuri tulburi, Mitropolitul Varlaam s-a ocupat îndeaproape de organizarea Sinodului de la lași din anul 1642, sinod care a îndreptat și aprobat Mărturisirea de credință alcătuită de către Mitropolitul Petru Movilă al Kievului în 1638, pentru a da clerului și credincioșilor ortodocși o călăuză în lupta lor împotriva rătăcirilor de ordin dogmatic ale Bisericii.

Vrednicul Mitropolit Varlaam al Moldovei era prețuit atât în țară, cât și în afara ei. Astfel, pentru evlavia și înțelepciunea sa, Mitropolitul Varlaam s-a numărat, în anul 1639, între cei trei candidați propuși pentru ocuparea scaunului de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului.

Ca un păstor bun și harnic, Mitropolitul a tipărit la Iași mai multe cărți de slujbă și de apărare a credinței ortodoxe: „Cazania”, „Cele șapte taine”, „Răspunsul împotriva catehismului calvinesc”, „Pravila”, „Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu” și altele. Lucrarea sa intitulată Cazania sau Carte românească de învățătură la duminicile de peste an, la praznice împărătești și la sfinți mari (1643) a fost prima carte românească tipărită în Moldova, numărându-se până astăzi între cele mai de seamă scrieri din istoria vechii culturi românești.

A tradus din limba slavonă, împreună cu câțiva ucenici, lucrarea „Scara” a Sfântului Ioan Scărarul. Astfel, egumenul Varlaam făcea în Moldova primii pași de înlocuire a limbilor străine – greacă și slavonă -, cu limba vorbită a poporului. „Leastvița” (Scara) Sfântului Ioan Scărarul se număra printre primele opere patristice filocalice traduse în limba română. Menționăm că textele traduse de către Varlaam, spre deosebire de alte texte românești contemporane (cum ar fi cărțile lui Coresi), au o limbă română mult mai bună și mai cultă. Daca cei dintâi au tradus textele slavone exact, Varlaam a adaptat textul, îmbogățind astfel limba româna. Așa se explică și abundența slavonismelor, mai ales că nu existau termeni în limba româna pentru a exprima textul slavon.

In timpul păstoririi Mitropolitului Varlaam al Moldovei a fost zidită frumoasa biserică a Manastirii Sfinții Trei Ierarhi din Iasi, ctitoria cea mai de seamă a domnitorului Vasile Lupu. În această biserică, sfințită în anul 1639, Mitropolitul Varlaam slujea adeseori și binevestea Evanghelia lui Hristos, cu râvnă și înțelepciune. În anul 1641, în această biserică, evlaviosul Mitropolit Varlaam a așezat moaștele Cuvioasei Parascheva, dăruite domnitorului Vasile Lupu de către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, în semn de recunoștință pentru ajutorul oferit de el acesteia, în vremea Patriarhului ecumenic Partenie. Prin evlavia sa, Mitropolitul Varlaam a sporit mult în rândurile credincioșilor cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pentru a întări credința ortodoxă și a-i lumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la Iași, în anul 1640, prima școală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei duhovnicești de la Kiev, înființată acolo de către Sfântul Ierarh Petru Movilă. Noul așezământ de cultura din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă și română, se afla în incinta Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, având la început și profesori trimiși de către Mitropolitul Petru Movilă al Kievului, ca semn că nu și-a uitat patria sa, Moldova.

Dupa ce domnitorul Vasile Lupu a pierdut scaunul domnesc în anul 1653, Mitropolitul Varlaam, dornic de liniște și de rugăciune, s-a retras la mănăstirea sa de metanie, Secu. Vrednicul Mitropolit a mai trăit patru ani, în smerenie, în rugăciune și în viețuire sfântă, strămutându-se la veșnicele locașuri, către sfârșitul anului 1657. Toate cele agonisite în timpul vieții sale le-a dăruit Mănăstirii Secu.

Marele Mitropolit Varlaam al Moldovei a fost înmormântat în zidul de miazăzi al bisericii Mănăstirii Secu. Pentru râvna sa în apărarea dreptei credințe și pentru viețuirea sa, la propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înscris în rândul sfinților din calendar pe învățatul Mitropolit Varlaam al Moldovei, cu zi de pomenire – 30 august.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.